1        Õppekava nimetus

ArchiCAD TEAMWORK baaskoolitus

2        Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

3        Õppe maht

38 a.t millest 18 a.t – teooria ja juhendamine + 20 a.t. –  iseseisevtöö praktiline õpe

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

4        Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitse läbiviia poolt pakutud ruumis või virtuaalses ruumis

5        Õppetöö vorm

Individuaal-, (võimalusel) kontaktõpe või distantsõpe

6        Õppekeeled

Eesti keel

7        Õppejõud

Hannes Liimann

8        Hind

540 € + KM 

9        Sihtgrupp

Täiskasvanud. Tööotsijad. Täiendõppijad. Töötukassas arvel olevad isikud.

10     Õpingute alustamise tingimused

Õppur omab eelnevalt järgmist riist- ja tarkvara:

·     Tööjaam/laptop videosilla loomise võimalusega;

·     Omab püsiinterneti ühendust, soovitavalt kiirusega üle 20 Mbit/s;

·     On paigaldatud tarkvara Skype, Teamviewer, Snipping Tool, (ShareX)

Omab tarkvara ArchiCAD 23, ArchiCAD 24 või ArchiCAD 24 EDU;

11     Kursuse sisu

MOODUL 1.1 ArchiCAD oskuste väljaselgitamine (2 AT).

Eesmärk: selgitada välja õppuri kaugtöö haldusvahendite ja ArchiCAD kasutamise oskuste tase.

Koolituse tulemusena: vajadusel täpsustatakse õppekava.

MOODUL 1.2 Projekti seadistamine (2 AT).

Eesmärk: anda täpsustav süsteemne ülevaade projekti seadetest „Organizer Palette“, „Renovation Status“,„Project Preferences“. S.h. „Working Units“, „Dimensions“, „Calculation Units“, „Zones“, „Referenc Levels“, „Attribute Manager“

Arendada oskust koostada projekti struktuur, oskust tutvustada ja ühildada reaalajas toimuva projekti seadistuste muutmiseks.

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused seadete ühildamiseks mitmete projekteerimises osalevate poolte vahel.

MOODUL 1.3 Projekti ülesehitus (4 AT).

Eesmärk: õppida koostama hoone korruste struktuuri „Story Settings“ ja vaadete struktuuri „Layer Combination“ ja „Layers“ ja kujundama projekti struktuuri.

Koolituse tulemusena: osatakse koostada hoone struktuur (korruselisus) koos vajalike plaanide ja vaadetega.

MOODUL 1.4 Materjalid (6 AT).

Eesmärk: saada ülevaade ja koostada hoone projekteerimsieks vajalikest ehitusmaterjalidest ning nende esitlemine joonistel. „Element attributes“: „Pens & Color“, „Fills“, „Building Materials“, „Composites“, „Zone Categories“(Ehitusalune pind ja hoone ruumala, ruumide pind ja eksplikatsioon)

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused koostada projektiks vajalike abivahendeid.

MOODUL 1.5 Teamwork kasutamine (4 AT).

Eesmärk: Omandada oskused pilvepõhiseks projekti salvestamiseks, sünkroonimiseks ja haldamiseks: „BIM Cloud Basic“ ja „Bim Cloud Manager“. „Teamwork Palette“ - „Send“, Receive“, „Reserve“, „Release“, „Colored Workspaces“, „Reguest“, „Assign“.

Koolituse tulemusena: omandatakse teadmised läbi praktiliste oskuste projekteerimistöö ühishaldusest.

12     Õpiväljundid

Koolituse läbinu: 

·     Teab ja tunneb erinevaid kaugtöö vahendeid;

·     Teab ja oskab vältida küberriske;

·     Omab baastarkvara koostööks ning kasutada ja hallata;

·     Oskab hallata projekti struktuuri koostamist koostööks teiste projekteerijatega ning struktuuri haldamist;

·     Teab, tunneb ja oskab kasutada ArchiCAD-i projekteerimise haldusvahendit „TeamWork“;

·     Teab ja oskab kasutada erinevaid iseõppimise võimalusi. 

13     Õppematerjalide loend 

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid – digitaalsed  õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.   

14     Nõuded lõpetamiseks

Lõpetamise tingimuseks on praktiliste ülesannete sooritamine.

15     Hindamine

Praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 50%

16     Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (sh video/audio kõne) tagasisidet õppijale praktiliste ülesannete täitmise kohta.

Koolituse lõpus esitavad õppurid teostatud praktilise ülesande läbitud teemade kohta ja edastavad selle pilvepõhise failide salvestamise ja sünkroonimise teenuse (nt Google Drive) teel lektorile.

Peale õppekava iga teema läbimist annab lektor õppuritele konkreetse ülesande, mille nad peavad teostama eelnevalt saadud info ja omatehtud märkmete põhjal (nt koostama vajalikud andmebaasid või töövahendid).

Hindamine on mitteeristav.

17     Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Töökogemus 3d projekteerimise valdkonnas.

18     Muu info

Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.