1        Õppekava nimetus

Tööalane ArchiCAD algõpe

2        Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

3        Õppe maht

46 a.t millest 22 a.t – teooria ja juhendamine + 24 a.t. –  iseseisevtöö praktiline õpe

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

4        Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitse läbiviia poolt pakutud ruumis või virtuaalses ruumis

5        Õppetöö vorm

Individuaal-, (võimalusel) kontaktõpe või distantsõpe

6        Õppekeeled

Eesti keel

7        Õppejõud

Hannes Liimann

8        Hind

660 € + KM 

9        Sihtgrupp

Täiskasvanud. Tööotsijad. Täiendõppijad. Töötukassas arvel olevad isikud.

10     Õpingute alustamise tingimused

Õppur omab eelnevalt järgmist riist- ja tarkvara:

·     Tööjaam/laptop videosilla loomise võimalusega;

·     Omab püsiinterneti ühendust, soovitavalt kiirusega üle 20 Mbit/s;

·     On paigaldatud tarkvara Skype, Teamviewer, Snipping Tool, (ShareX)

Omab tarkvara ArchiCAD 23, ArchiCAD 24 või ArchiCAD 24 EDU;

11     Kursuse sisu

MOODUL 1.1 Projekteerimistarkvaraga töötamise oskuste väljaselgitamine (1 AT).

Eesmärk: selgitada välja õppuri kaugtöö haldusvahendite ja projekteerimistarkvara kasutamise oskuste tase. Milliste AC versioonidega töötavad?

Koolituse tulemusena: vajadusel täpsustatakse õppekava. Taotletakse koolitusprogrammi saamine

MOODUL 1.2 Töökeskkonna seadistamine 1 (4 AT).

Eesmärk: anda süsteemne olemasolevatest seadistustest ning personaalsete töökeskkonna loomiseks: „Work Enviroment“.  S.h. „Working Units“, „Dimensions“, „Calculation Units“, „Zones“, „Referenc Levels“.

Arendada oskust programmi seadistuste loomiseks ja muutmiseks.

Koolituse tulemusena: luuakse presonaalne töökeskkond projekteerimistarkvara efektiivsemaks kasutamiseks ning osatakse neid vajadusel muuta ja seadistada.

MOODUL 1.3 Töökeskkonna seadistamine 2 (1 AT).

Eesmärk: selgitada välja õppuri oskused lühikäskluste kasutamine teiste programmidest ning anda süsteemne olemasolevatest seadistustest ning personaalsete töökeskkonna loomiseks „Keyboard shortcuts“

MOODUL 1.4 Projekti ülesehitus 1 (3 AT).

Eesmärk: õppida koostama hoone korruste struktuuri „Story Settings“ ja vaadete struktuuri „Layer Combination“ ja „Layers“ ja kujundama projekti struktuuri.

MOODUL 1.5 Projekti ülesehitus 2  (3 AT).

Eesmärk: anda süsteemne ülevaade projekti seadetest „Organizer Palette“, „Renovation Status“,. 

Arendada oskust koostada projekti struktuur ja kasutada põhilisi töövahendeid.

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused projekteerimistarkvara efektiivsemaks kasutamiseks ning osatakse korrektselt vormistada erinevaid jooniseid.

Koolituse tulemusena: osatakse koostada hoone struktuur (korruselisus) koos vajalike plaanide ja vaadetega.

MOODUL 1.6 Materjalid (6 AT).

Eesmärk: saada ülevaade ja koostada hoone projekteerimiseks vajalikest ehitusmaterjalidest ning nende esitlemine joonistel: „Element attributes“ („Pens & Color“, „Fills“, „Building Materials“, „Composites“, „Zone Categories“. Hoone parameetrite nagu ehitusalune pind ja ruumala, ruumide pind ja –eksplikatsioon koostamine.

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused koostada projektiks vajalike abivahendeid.

MOODUL 1.7 Jooniste vormistamine (4 AT).

Eesmärk: Omandada oskused projekti jooniste loomiseks: “Project info“, kirjanurga loomine ning ülevaade tabel- või dokumenditöötlus programmi kasutamise võimalustest andmete esitamiseks.

Koolituse tulemusena: omandatakse teadmised läbi praktiliste oskuste projekteerimistöö eeltäidetud väljade loomiseks kirjanurga vormistamiseks.

12     Õpiväljundid

Koolituse läbinu: 

·     Teab ja tunneb erinevaid kaugtöö vahendeid;

·     Teab ja oskab vältida küberriske;

·     Teab, tunneb ja oskab  seadistada ArchiCAD-i;

·     Oskab luua projekti struktuuri ja jooniseid;

·     Teab ja oskab kasutada erinevaid iseõppimise võimalusi. 

13     Õppematerjalide loend 

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid – digitaalsed  õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.   

14     Nõuded lõpetamiseks

Lõpetamise tingimuseks on praktiliste ülesannete sooritamine.

15     Hindamine

Praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 50%

16     Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (sh video/audio kõne) tagasisidet õppijale praktiliste ülesannete täitmise kohta.

Koolituse lõpus esitavad õppurid teostatud praktilise ülesande läbitud teemade kohta ja edastavad selle pilvepõhise failide salvestamise ja sünkroonimise teenuse (nt Google Drive) teel lektorile.

Peale õppekava iga teema läbimist annab lektor õppuritele konkreetse ülesande, mille nad peavad teostama eelnevalt saadud info ja omatehtud märkmete põhjal (nt koostama vajalikud andmebaasid või töövahendid).

Hindamine on mitteeristav.

17     Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Töökogemus 3d projekteerimis valdkonnas.

18     Muu info

Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.