3.1. Õpilasel on õigus:

3.1.1. saada õppekavas ettenähtut õpet;

3.1.2. saada heatasemelist haridust;

3.1.3. olla informeeritud  Koolituskeskuses  toimuvast õppetegevusest, saada teavet õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

3.1.4. teha ettepanekuid Koolituskeskuse  töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks;

3.1.5. nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ärajäänud õppetundide eest;

3.1.6. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

3.2. Õpilane on kohustatud:

3.2.1. täitma õppekava nõudeid;

3.2.2. tasuma õppemaksu vastavalt juhataja ja õpilase vahelisele kokkuleppele;

3.2.3. järgima kursuse kodukorda;

3.2.4. täitma Koolituskeskuse ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.