Väikegrupis eesti keele koolitus algajatele

 

 

 

Väikegrupis 4 kuni 6 inimest. Õppides väikses grupis saab piisavalt õpetaja tähelepanu ja individuualset lähenemist, samal ajal grupitööd on ka väga olulised keeleõppes.

1.      Õppekava nimetus:

Väikegrupis eesti keele koolitus algajatele

 

Õppeasutuse nimi:

 

Mittetulundusühing Valga Arvutikeskus

 

Koolituskeskus Walk

 

2.      Õppekavarühm:

 

2231 - Võõrkeeled ja -kultuurid (Eesti keel võõrkeelena)

 

3.      Õppe kogumaht:

 

Õppe kogumaht on 60 akadeemilist tundi, millest 40 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

 

4.      Õppekava koostamise alus:

 

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.

 

5.      Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel.

 

6.      Õpiväljundid

 

Lõpetanu tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt, tunneb eesti keele tähestikku, numbreid, oskab neid kirjutada ja kasutada, tunneb põhilist sõnavara lihtsamate väljendite osas, moodustab lauseid ja suudab kasutada vajadusel sõnastikku, mõistab õpitud sõnavara põhjal koostatud teksti, koostab lühitekste, suudab nimetada ja kirjeldada esemeid, olendeid ja nähtusi, suudab jutustada teemal ja pildi järgi, osaleda lühidialoogides ja mängudes, ennast ja teisi tutvustada, pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele, vastata küsimustele ning rääkida väga lühidalt endast ja oma tööst, mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada, suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt.

 

7.      Koolituse toimumise koht:

 

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

 

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

 

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 10 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

 

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

 

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus.

 

Juhul kui on kokku lepitud osalejapoolne läbiviimise koht, siis vajadusel võimaldame sülearvuti koos internetiühendusega.

 

Kasutamiseks on ainult ametlike litsentsidega tarkvara.

 

8.      Õppe sisu

 

Kõik teemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii käsitletakse ka õppeprotsessis. Eri teemade kaudu on osaleja võimalus võrrelda Eesti ja emakeelega seotud kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises. Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldab suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab eesti keeles lihtsatele küsimustele vastata ja samalaadseid küsimusi esitada.

 

Teema nimetus

Õppetundide arv

                                           Sisu lühikirjeldus

Endast ja teistest rääkimine

 

4

Esitame oma isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus, haridus, elukutse), lühidalt tutvustame end ning saame sarnasest tutvustusest aru (perekond, kodu, töö ja hobi).

Keeleteadmised

 

6

Eesti tähestik, trüki- ja kirjatähed. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g, b, d helitus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles. Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne. Õpitavate sõnade käändelõpud. Käänamistabel. Isikulised asesõnad. Kohakäänete küsimused ja kasutamine. Õpitakse praktikas (liikudes) eesti keele kohakäänete ja tegusõnadega “tulema, minema, käima” seostuvaid ruumisuhteid. Küsilausete moodustamine: Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi? jne.

Kõneetikett

 

2

Olulisemad viisakusfraasid. Tervitamine. Hüvastijätt. Vabandamine. Tänamine. Olulisemad tähelepanu äratavad hüüatused ja pöördumised. Ohu- ja hoiatusteated.

Teenindus

 

8

Hangime konkreetset laadi infot (teenindusasutuse asukoht, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad), küsime põhiteenuseid ning vastame teenindaja lihtsatele küsimustele, sooritame lihtsamaid toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm, teatame, kas soovime teenuse eest tasuda sularahas, ülekandega või pangakaardiga, mõistame siltide põhisisu.

Igapäevaelu ja kodu

 

3

Vastame oma eluaseme, lähiümbruse, kodu, kodu- ja asukoha, pere koduse elukoha, majapidamise, kodu sisustuse, igapäevaste olmetingimuste, päeva, läheduste kohta ning küsime sama laadi infot vestluspartnerilt, kutsume külalisi, küsime ja juhatame teed, nimetame mõningaid loomi, linde, taimi, jätame ja edastame lühikesi sõnumeid ja teateid.

Tervis

 

3

Lühidalt teatame oma halvast enesetundest, küsime infot arsti vastuvõtuaegade kohta, ostame apteegist ravimeid

Vaba aeg ja kultuur

 

4

Rägime oma huvidest, hobidest, vaba aja veetmise eelistustest ning esitame samasuguseid küsimusi, vastame küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikalise maitse ja lugemisharjumuste kohta ning esitame samalaadseid küsimusi, hangime ja edastame faktiinfot kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade, piletihinna, kultuurisündmuste toimumise koha ja aja kohta, jutustame oma sünnipäeva tähistamisest, kutsume kaaslast kinno, kontserdile või sünnipäevale ning vastame ise samalaadsele kutsele.

Poes

 

3

Hangime ja edastame konkreetset faktiinfot poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta, hangime infot kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta, küsime tarbekaupu, jutustame sooritatud ostudest (hind, kvaliteet, kogus), saame aru lihtsatest sooduspakkumistest, vastame müüja abipakkumisele, teatame, kas soovime ostu eest tasuda sularahas või pangakaardiga.

Söök ja jook

 

2

Kirjeldame oma igapäevaseid toitumisharjumusi, hangime infot erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta, broneerime restoranis lauda, tellime menüü põhjal sööki ja jooki, teatame, kas soovime toitlusasutuses tasuda sularahas või pangakaardiga, saame aru lihtsatest päevapakkumistest, pakume ja palume söögilauas sööki ja jooki.

Töö ja haridus

3

Vastame lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitame samalaadseid küsimusi, lühidalt kirjeldame oma tööpäeva, vastame rutiinsete tööülesannetega seotud küsimustele, räägime, mis meile tööl ja kursustel meeldib ning mis mitte, vastame küsimustele oma töö- ja keeleoskuse kohta ja esitame samalaadseid küsimusi.

Reisimine

2

Hangime, üles kirjutame ja jagame infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta, ostame sõidupiletit, teatame oma sõidu sihtpunkti, küsime ja juhatame teed toetudes kaardile või plaanile, mõistame, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda, broneerime tuba hotellis, kirjutame postkaarti puhkusereisilt, teatame, kas soovime teenuse eest tasuda sularahas või pangakaardiga.

Iseseisev töö

20

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Koolitusmetoodika

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi individuaaltunni vormis.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust õpiku tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust.

Õppematerjalid

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega, vastavad koolitusprogrammi mahule ja toetavad nii koolituse eesmärgi saavutamist kui ka koolitatava iseseisvat eesti keele õppimist:

1. “Tere” M. Simmul, I. Mangus

2. Veebimaterjale: www.keeleklikk.ee , http://eesti-keel.ru/https://www.lingohut.com

Õpetaja käsutuses on näitlikud posterid, pildimaterjalid, grammatikatabelid, situatsioonikaardid (nt paaris- töö, rollimängud, õppija mõtlemis-, arutlus-, koostöö- ja õpioskuse ning iseseisvuse arendamine), lauamängud, sõna-, küsimustekaardid, kuulamisülesanded jne. Lisaks kasutame mitmeid sõnastikke, käsiraamatuid-juhendeid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene lõputest,

mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti edukalt sooritanutele (vähemalt 60%) väljastatakse tunnistus;

 vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

 

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooniga. 

Koolituse hind:

800 € + KM = 960 €