Õppekava nimetus:

Digioskuste algtaseme koolitus väikses grupis 2-6 inimest

Õppekavarühm:

0482 – Arvutikasutus

Koolituse eesmärk:

Koolitatav on digitaalse kirjaoskuse alg- ja põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku viiel pädevusvaldkonnal:

info;

kommunikatsioon;

sisuloome;

küberturvalisus;

probleemilahendus. 

Lävend:

sobib kõigile

Õppekeel:

Eesti keel, vene keel.

Tellija soovil ka inglise keeles.

Õppejõud:

 

Konstantin Jallai, Ivan Malahhanov

Omab kõrgharidust vähemalt bakalaureuse tasemel või sellele võrdne haridustase ja töökogemus arvutialaste koolituste (või kooli arvutitundide) läbiviimisel vähemalt 120 akadeemilist tundi viimase 3 aasta jooksul.

Koolituse õppevorm:

Auditoorne, kontaktõpe, vajadusel ka veebi teel

Koolituse maht:

40 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

õppemaht sisaldab ülesannete tegemise aega

koduseid ülesandeid ei ole ette nähtud

Hind:

1200 € + KM osaleja kohta

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 10 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus.

Juhul kui on kokku lepitud osalejapoolne läbiviimise koht, siis vajadusel võimaldame sülearvuti koos internetiühendusega.

Kasutamiseks on ainult ametlike litsentsidega tarkvara.

Õpiväljundid:

DigComp kompetentsiraamistikul põhinevad õpiväljundid, mille tulemusel koolituse läbinu:

omab alg- ja/või põhiteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest - oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);

on teadlik e-allkirja (mh digiallkirja, mobiil-ID) olemusest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti);

teab küberruumi riske, oskab neid vältida ning aktiivselt kaitsta isikuandmeid, mõista teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsta ennast veebipettuste ja ohtude ning küberkiusamise eest;

oskab internetist infot otsida (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);

oskab kasutada elektronposti, sh @eesti.ee e-posti aadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist;

oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

omab algteadmisi enamlevinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest – oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

oskab algtasemel tekstitöötlusprogrammiga luua tekste;

teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d/Smart ID-d avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);

on teadlik e-allkirja (mh digiallkirja, mobiil-ID) olemusest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti);

teab küberruumi riske, oskab neid vältida ning aktiivselt kaitsta isikuandmeid, mõista teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsta ennast veebipettuste ja -ohtude ning küberkiusamise eest;

oskab internetist infot otsida (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);

oskab kasutada elektronposti sh @eesti.ee e-posti aadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist;

oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

oskab kasutada iseseisvaks õppimiseks mõeldud tasuta võimalusi Internetis.

Õppematerjalid:

Iga koolituspäeva materjalid edastatakse õppijale elektrooniliselt hiljemalt sama koolituspäeva alguses, kui ei ole koolitatavaga muud kokkulepet.

Koolitatava vajadusest või kokkuleppest lähtuvalt peab koolitaja andma materjalid paberkandjal.

Õppematerjalide loend:

Igapäevase märgete lehed läbitavate teemade kohta.

Teemade ülevaate lehed.

Näidisülesannete lehed.

Hindamine:

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist: arvestatud/mittearvestatud.

Kindamine toimub ülesannete lahendamise käigus.

Kui õpiväljundid on saavutatud, siis väljastatakse tunnistus, kui mitte, siis tõend.

Õppekava:

Mooduli ja teema nimetus

Õppetundide arv

Sisu lühikirjeldus

Arvuti kasutamine:

Riistvara ja tarkvara;

Töölaud ja ikoonid;

Töö akendega;

Programmide käivitamine;

Erinevad failitüübid;

Töö failidega ja kaustadega;

Failide ja kaustade otsimine.

 

4

Elementaaroskused, töölaud. Arvuti põhilise süsteemiteabe kuvamine. Ikoonide valimine ja teisaldamine. Akna ahendamine, laiendamine, taastamine, suuruse muutmine, teisaldamine ja sulgemine.  Kogu koolituse vältel toimub koolitatavate individuaalne juhendamine konkreetsete arvuti kasutamise võtete harjutamisel. Erinevad failitüübid: tabelitöötlusfailid, tekstifailid, pdf- failid, jne. Faili oleku muutmine. Failide ja kaustade lihtne redigeerimine: loomine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Failide otsimine muutmiskuupäeva, loomiskuupäeva ja suuruse järgi.

Tekstitöötlusprogrammide (sh MS Word) põhioperatsioonid:

Teksti korrektne sisestamine, erimärgid;

Tekstidokumendi salvestamine;

Olemasoleva teksti korrigeerimine;

Teksti kujundamine;

Teksti kopeerimine ja teisaldamine;

Lehekülje häälestus;

Päis ja jalus;

Pildi lisamine dokumendile;

Tabeli lisamine ja kujundamine;

Prindihaldus.

 

8

Tekstitöötlusrakenduse avamine ja sulgemine, dokumendi avamine ja sulgemine. Tekstidokumendi loomine, dokumendi salvestamine asukohta draivil, dokumendi salvestamine mõne muu failitüübina: tekstifail, rtf- fail, tarkvarapõhine versioon, varasem versioon. Liikumine avatud dokumentide vahel. Teksti sisestamine dokumenti, sümbolite, erimärkide kasutamine, teksti kopeerimine ja teisaldamine dokumendi piires ning ühest avatust dokumendist teise. Teksti kustutamine. Head töövõtted teksti joondamisel. Dokumendi lehekülje suuna muutmine: püstpaigutus, rõhtpaigutus. Väljade lisamine päisesse ja jalusesse: kuupäev, lehenumbriteave, failinimi. Kogu dokumendi veeriste muutmine: üleval, all, vasakul, paremal. Pildi lisamine dokumenti. Dokumendi õigekirjakontroll, dokumendi eelvaade ja printimine.

Prindihaldus: vaikeprinteri muutmine installitud printerite loendis, dokumendi printimine tekstitöötlusrakendusest, prinditöö peatamine, uuesti käivitamine ja kustutamine töölaua prindihalduri abil.

ID-kaardi kasutamine, digitaalne allkirjastamine:

ID-kaardi kasutamine;

Digitaalne allkirjastamine;

Eesti E- riigi teenused.

 

8

Digitaalallkirja olemus.

ID kaart, sertifikaadid,  kehtivuskinnitused.

ID kaardi tarkvara paigaldamine arvutisse.

Digitaalne allkirjastamine.

Mobiil-ID, Smart ID.

www.eesti.ee, Eesti Töötukassa iseteenindusportaal, pangad, E- kool, valimised. rik.ee, muud avaliku- ja erasektori e-teenused.

Küberruumi riskid.

2

Pahavara. Termini „arvutiviirus“ tähendus. Viiruse olemus, arvuti nakatumise võimalused. Viiruste sisenemisviisid arvutisse.  Viirusekaitse meetodid ja viirustõrjetarkvara regulaarse värskendamise tähendus. Isikuandmete kaitse. Inimeste õigust privaatsusele. Veebipettused ja küberkiusamine.

Infootsing.

 

6

Interneti olemus ja ohud, veebibrauseri olemus ja erinevad veebibrauserid, otsingumootori olemus.

Veebi kasutamise elementaaroskused, veebis navigeerimine, otsing veebis, järjehoidjad, veebist printimine, otsingumootorite funktsionaalsus ja kasutamine.

Töövahendusportaalid.

Riigi- ja KOV asutuste veebilehed.

E-posti loomine, kasutamine ja haldamine:

e-posti konto loomine;

elektronposti kasutamise ja haldamise elementaaroskused;

manuse lisamine kirjale, manuse avamine;

postkasti haldamine.

6

Meiliaadressi kuju ja struktuur.

Elektronposti kasutamise elementaaroskused, korrektne tööalane kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine.

Eesti.ee postkast ja dokumendid.

Sotsiaalne tarkvara.

2

Enam levinud sotsiaalne tarkvara ja võrgustikud.

Ajaveebid, e-blogid, koostöövahendid materjalide loomiseks, meedia jagamise vahendid, sotsiaalsed järjehoidjad, sõnumside, virtuaalsed suhtluskeskkonnad, wikid.

Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalused.

3

Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalused (sh arvutiõpe, karjäärinõu: https://www.minukarjaar.ee/)

Õpitulemuste hindamine:

1

Arvestuse saamiseks peab osaleja saatma oma postkastist lektori meilile täidetud küsimustiku.