Õppekava nimetus

Digioskuste algtaseme koolitus

Õppekavarühm

0482 – Arvutikasutus

Õppekeel

Eesti keel, Inglise keel, Vene keel

Koolituse eesmärk

Koolitatav omandab digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone. Koolitatav loob endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist;

Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.

Koolitus innustab koolitatavaid peale koolituse läbimist jätkuvalt arvutit kasutama, tutvustades koolitatavatele erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud tasuta võimalusi Internetis.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena koolitatav:

-       omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest;

-       oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

-       teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d ja/või Smart-ID-d avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);

-       on teadlik e-allkirja (mh digiallkirja, mobiil-ID, Smart-ID) olemusest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti);

-       teab küberruumi riske, oskab neid vältida ning aktiivselt kaitsta isikuandmeid, mõista teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsta ennast veebipettuste ja ohtude ning küberkiusamise eest;

-       oskab internetist infot otsida (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);

-       oskab kasutada portaali www.eesti.ee endale vajalike toimingute tegemiseks;

-       oskab kasutada elektronposti sh @eesti.ee e-posti aadressi;

-       oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

-       omab praktilist ülevaadet vähemalt e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel.

Puuduvad, koolitus sobib kõigile.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides - 85, sh 5 ak/t – iseseisev töö.

Õppe sisu

Teema nimetus

Auditoorsete

õppetundide maht

Sisu lühikirjeldus

1.     Arvuti kasutamine.

1.1.  Riistvara ja tarkvara

1.2.  Töölaud ja ikoonid

1.3.  Töö akendega

1.4.  Programmide käivitamine

1.5.  Erinevad failitüübid

1.6.  Töö failidega ja kaustadega

1.7.      Failide ja kaustade otsimine

30

Elementaaroskused, töölaud. Arvuti põhilise süsteemiteabe kuvamine. Ikoonide valimine ja teisaldamine. Akna ahendamine, laiendamine, taastamine, suuruse muutmine, teisaldamine ja sulgemine.  Kogu koolituse vältel toimub koolitatavate individuaalne juhendamine konkreetsete arvuti kasutamise võtete harjutamisel. Erinevad failitüübid: tabelitöötlusfailid, tekstifailid, pdf- failid, jne. Faili oleku muutmine. Failide ja kaustade lihtne redigeerimine: loomine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Failide otsimine muutmiskuupäeva, loomiskuupäeva ja suuruse järgi.

2.     ID-kaardi kasutamine, digitaalne allkirjastamine.

2.1.  ID-kaardi kasutamine.

2.2.  Digitaalne allkirjastamine

2.3.      Eesti E- riigi teenused

8

Digitaalallkirja olemus.

ID kaart, sertifikaadid,  kehtivuskinnitused.

ID kaardi tarkvara paigaldamine arvutisse.

Digitaalne allkirjastamine.

Mobiil-ID, Smart ID.

www.eesti.ee, Eesti Töötukassa iseteenindus-portaal, pangad, E-kool, valimised. rik.ee, muud avaliku- ja erasektori e-teenused.

3.         Küberruumi riskid.

2

Pahavara. Termini „arvutiviirus“ tähendus. Viiruse olemus, arvuti nakatumise võimalused. Viiruste sisenemisviisid arvutisse.  Viirusekaitse meetodid ja viirustõrjetarkvara regulaarse värskendamise tähendus. Isikuandmete kaitse. Inimeste õigust privaatsusele. Veebipettused ja küberkiusamine.

4.         Infootsing.

20

Interneti olemus ja ohud, veebibrauseri olemus ja erinevad veebibrauserid, otsingumootori olemus.

Veebi kasutamise elementaaroskused, veebis navigeerimine, otsing veebis, järjehoidjad, veebist printimine, otsingumootorite funktsionaalsus ja kasutamine.

Töövahendusportaalid.

Riigi- ja KOV asutuste veebilehed.

5.     E-posti loomine, kasutamine ja haldamine.

5.1.  e-posti konto loomine

5.2.  elektronposti kasutamise ja haldamise elementaaroskused

5.3.  manuse lisamine kirjale, manuse avamine

5.4.      postkasti haldamine

10

Meiliaadressi kuju ja struktuur.

Elektronposti kasutamise elementaaroskused, korrektne tööalane kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine.

Eesti.ee postkast ja dokumendid.

6.         Sotsiaalne tarkvara.

4

Enam levinud sotsiaalne tarkvara ja võrgustikud.

Ajaveebid, e-blogid, koostöövahendid materjalide loomiseks, meedia jagamise vahendid, sotsiaalsed järjehoidjad, sõnumside, virtuaalsed suhtluskeskkonnad, wikid.

7.         Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalused.

2

Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud  tasuta võimalused Internetis (sh arvutiõpe, karjäärinõu).

8.         Praktiline ülevaade e- keskkonnast Zoom ja/või MS Teams

4

Kasutamine osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

Osalemise praktiline katsetamine:

• Zoom

• MS Teams

Google Meet´i tutvustamine.

Auditoorseid tunde kokku

80

Õppekeskkonna kirjeldus (koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

Õppekeskkond ja -vahendid koolitusruumis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Õppekeskkond on puhas, osalejatele sobiva temperatuuriga ja reguleeritava ventilatsiooniga ning mõjub koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruumis on õppetööks sobiv valgustus, dataprojektor ning täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Koolitusruumis on igale koolitatavale töökorras arvuti (Monitoride või sülearvutite ekraani diagonaal 15 kuni 22,4 tolli. Arvuti operatsioonisüsteem on hetkel Microsofti poolt toetatav Windows 10 Pro, mis lubab läbi viia koolitusi kommertseesmärkidel. Arvuti operatsioonisüsteemi keel hanges kasutavatel arvutitel on vene keel. Me ei kasuta koolitusel kodu ja akadeemilise kasutuseesmärgi ja märgistusega tarkvara. Oleme valmis tõendama vastavate Windows operatsioonisüsteemi litsentside olemasolu koolituse läbiviimise ajal). On olemas ühendus Internetiga ning õppematerjalid kõigile osalejatele. Juhul kui koolitusele tuleb liikumispuudega koolitatavaid siis tagame

 

Õppematerjalide loend

Igapäevase märgete lehed läbitavate teemade kohta. Teemade ülevaate lehed. Näidisülesannete lehed.

Õppematerjalid on eesti keeles ning toetavad koolituse eesmärkide saavutamist. Õppematerjalid on osalejatele tasuta ja jäävad koolitatavale pärast koolituse lõppu.

Õpitulemuste hindamise viis

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitte eristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

Koolitust läbiviivad lektorid peavad omama kõrgharidust andragoogika erialal või täiskasvanute koolitaja tase 5 (või kõrgem tase) või kutseõpetaja tase 5 (või kõrgem tase) kutset või kutseõpetaja kvalifikatsiooni (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses). Lektoritel peab olema arvutialaste grupikoolituste kogemus mahus 100 akadeemilist tundi alates 2020 aastast.

Koolituse toimumise koht

Vastavalt hankes esitatud aadressil.