See kursus võimaldab teil laiendada ja uurida oma teadmisi Exceli sisseehitatud funktsioonide kohta. Lisaks annab see kursus teile selgitusi ja praktilisi harjutusi oma Exceli funktsiooni loomiseks, nende kutsumiseks ja makrode kasutamiseks lõbusaks ja produktiivseks tööriistaks mitte ainult igapäevaste Exceli ülesannete kiirendamiseks, vaid ka Visual Basic'u põhialuste paremaks mõistmiseks.

Kui olete juba Exceliga töötanud ja soovite uurida võimalusi Exceli eksperdi tasemel, siis see kursus on teie jaoks!

Kursusele mahub ühte gruppi 2-6 inimest, et omada nii parimat rühmatöökogemust kui ka personaalset koolitust.

Õppekava nimetus

Microsoft Exceli sügavõpe ja VBA-põhine makrokoolitus väikses grupis 2-6 inimest

2 Õppekava rühm

• 0482 - Arvutikasutus

3 Õppe maht 

50 a.t – auditoorne õpe + 60 a.t. – iseseisev õpe

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

4 Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitse läbiviia poolt pakutud ruumis. Vajadusel ja kokkuleppel kliendi juures.

5 Õppetöö vorm

Auditoorne, kontaktne, vajadusel võimalik ka veebi teel osalemine

6 Õppekeeled

Eesti, vene, Inglise

7 Õppejõud

Veronika Jallai

8 Hind

2500€ + KM  

9 Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed 

Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks

10 Õpingute alustamise tingimused

Peab olema läbitud vähemalt Microsoft Excel koolitus või Exceliga töökogemus.

Vestlus (telefon), mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises edasijõudnute teadmiste olemasolu. Viib läbi koolitaja enne koolitusele registreerimist.

Täpsemalt:

Baas ja põhioskused tabelarvutuses (tabeli täitmine, salvestamine, avamine, lihtne kujundamine, lihtsamad tehted ja arvutused (tehted lahtritega, arvutamine piirkondadega- summa), hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Vajadusel suunatakse vajalikule koolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda. 

11 Kursuse sisu

Töötamine tabelarvutusprogrammis MS Excel:

• Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks.

• Ülesehitusvigade kõrvaldamise võimalused Exceli tööriistadega.

Töötamine andmetega:

• Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr) ja nende mõju; arvutamisele.

• Sisestatud andmete vormindamine ja nende mõju arvutustele.

• Vormingute eemaldamine.

• Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel, ülesehituse loogika.

Arvutused ja funktsioonid Excelis:

• Tehete järjekord ja sulgude kasutamine.

• Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine.

• Põhifunktsioonid

• Ümardusfunktsioonid

• Tekstifunktsioonid andmete parandamiseks ja muutmiseks

• Andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid 

• Kuupäevafunktsioonid 

• Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks 

• Tingimusfunktsioonid

• Otsingufunktsioonid tabelites

• Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt).

• Absoluutne ja suhteline aadress valemites.

• Arvutamine mitme tabeli ja erinevate töölehtede vahel.

• Valemirea kasutamine, funktsioonide jälitamine.

Mahukate andmetabelite kasutamine:

• Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side).

• Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevade järgi sorteerimine. sorteerimistingimuste loomine).

• Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter).

• Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal).

• Eesmärgistatud otsing (Goal Seek) (õige lähtearvu leidmine tabelis).

• Liigendtabeli koostamine (PivotTable), lugemine ja muutmine. 

• Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. 

• Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes).

• Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse), diagrammid.

Tabelite kujundamine:

• Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting).

Diagrammid:

• Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest.

• Mitmest tabelist diagrammi koostamine.

• Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine.

• Diagrammi kujundamine, töö skaalaga.

Salvestamine ja väljatrükk:

• Salvestusformaadid ja salvestamine.

• Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala).

• Tabelite, graafikute väljatrüki häälestamine.

Tabelite kaitsmine ja ühine koostöö:

• Tabeli kaitsmise võimalused (faili kaitsmine parooliga, lahtrite kaitsmine parooliga, osaline kaitsmine).

• Tööraamatu jagamine arvutivõrku ja ühise tööraamatu kasutamine.

• Muudatuste jälitamine ja andmete taastamise võimalused.

• Sisestuspiirangute lisamine tabelitele (teksti lubamine, numbri lubamine, tühiku kontroll jt).

Andmete importimine:

• Andmete importimine Excelisse välistest andmeallikatest. CSV, Internet jt.

Makrosid ja VBA:

• Exceli turvaseadete konfigureerimine makrode käivitamiseks ja loomiseks

• Makrode lindistamine ja käivitamise võimalused

• Visual Basic’u põhitõed

• funktsioonid ja protseduurid

• ülevaade Exceli objektidest ja muutujatest

• Makro kirjutamine (kasutajatelt andmete küsimiseks, tabelite täitmiseks ja korrastamiseks…)

• Exceli tabelites kasutatava arvutusfunktsiooni loomine

• Sisestus- ja väljundfunktsioonid (MsgBox ja InputBox)

• Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele

• Vormide kasutamine parameetrite sisestamiseks

• Tingimuslaused (IF; CASE)

• Erinevad tsüklid (FOR-NEXT, DO-WHILE, DO-UNTIL, LOOP)

• Exceli sisseehitatud funktsioonide kasutamine andmete analüüsil

• Protseduuri või funktsiooni käivitamine teise protseduuri seest

• Protseduuri käivitamine sammhaaval, vigade otsimine

• Vormide loomine ja kasutamine

• Erinevad tööalased praktilised ülesanded

• Õpe võimalused, karjäär ja Excel-i tase diplomid

12 Õpiväljundid

• Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku sisuloome pädevusvaldkonnal.

• Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tabelarvutuse võimalusi.

• Koolituse läbinu on tabelitöötluse tarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted;

• omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Excel võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises. 

• Oskab töid kiirendavaid "nippe", mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks. 

• On võimeline koostama tabelitest erinevaid aruandeid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada. 

• Oskab kasutada Exceli analüüsivahendeid.

• Koolituse läbinul on olemas põhjalikud oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Koostada erinevaid arvutavaid tabeleid. Sooritada vastavalt vajadusele analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

• Oskab MS Excel'i makrositega töötada, neid luua, muuta ja kasutada

• Oskab luua uusi funktsioone VBA abil

• Teab, kuidas on võimalik automatiseerida oma Exceli igapäevaseid ja spetsiifilisi tegevusi

13 Õppematerjalide loend  

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.   

14 Nõuded lõpetamiseks 

Lõpetamise tingimuseks on praktiliste ülesannete sooritamine.

15 Hindamine

Praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 50% 

16 Hindamise viis 

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (sh video/audio kõne) tagasisidet õppijale praktiliste ülesannete täitmise kohta 

Hindamine on mitteeristav. 

17 Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile 

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne. 

Vähemalt kolme läbiviidud edasijõudnutele arvutikoolituse kogemus.

Tööalane Macro ja VBA kogemus.

18 Muu info

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

 

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.