Koolitaja nimi, registrikood ja andmed       

 

Koolituskeskus Walk (kooli pidaja mittetulundusühing Valga Arvutikeskus (registrikood: 80087434)

Aadress: Vabaduse 22, Valga linn, Valga vald, Valgamaa, 68204

Telefon (+372) 5663 4269

   E-posti: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekava nimetus (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

saab aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mõistes idiomaatilisi ja argiväljendeid ning tabades ära registrivahetuse;

• saab jälgida loenguid, mõttevahetusi ja väitlusi;

• mõistab keerukamat tehnilist või suunavat infot, näiteks tegevusjuhiseid, toodete ja teenuste tutvustusi jms;

Rääkimine

• väljendub ladusalt ja korrektselt kõikidel teemadel, esitades keerukal teemal selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid;

• väljendub loomulikult ja ladusalt, kasutades rikkalikku sõnavara;

• valdab idioome ja argikeelt, oskab täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid;

Lugemine

• mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;

• saab üksikasjalikult keerukatest tekstidest aru, mis tulevad ette avalikus, töö- ja hariduselus;

Kirjutamine

oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada olulist, toetada oma seisukohti selgituste ja asjakohaste näidetega;

• oskab kirjutada üksikasjalikke ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat;

• valdab rikkalikku sõnavara, kasutades idioome ja argikeeleväljendeid.

Õpingute alustamise tingimused (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist C1-tasemel. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Koolikeskus Walk keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva õppetöö osakaal

 

Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 200 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 250 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, sh veebipõhist õpet.

Õppe sisu

Üldteemad:

  Isiklik elu (pere- ja lähisuhted, lastekasvatus, pensionipõlv, väärtushinnangud, kodukultuur, igapäevane elu, eneseteostus, jätkusuutlik õpe, suhtlustoimingud, traditsioonid, harrastused);

  Elukeskkond (elamistingimused, kinnisvara soetamine ja haldamine, turvalisus, eluasemega seotud asjaajamine);

  Haridus (haridussüsteem, koolitüübid Eestis ja mujal, haridusprobleemid, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe, töö- ja täiendkoolitus, kutsesobivus, iseseisev ja elukestev õpe, võõrkeelte õppimine);

  Töö (enesereklaam, sotsiaalsed rollid, meeskonnatöö, karjäärivõimalused, ettevõtlus, töömotivatsioon, juhtkonna ja töökollektiivi vaheline suhtlemine, koostöö partneritega, läbirääkimised, koosolekud ja nendes osalemine, lepingute sõlmimine, töörutiin, konfliktsituatsioonide lahendamine, ametialane esitlus, töö otsimine, tööpuudus, ümberõpe);

  Ühiskonnaelu (kaubandus, teenindus, tarbija-, turva- ja õiguskaitse, kindlustus, heategevus, riiklikud ja kohalikud avalikud üritused, ühistegevus, heaoluühiskond);

 Raha (pangandus, laenud, lepingud, e-pank, klientide nõustamine);

  Liiklus (õhu-, mere- ja raudteeliikluse korraldus, info edastamine, probleemide lahendamine, töötamine raskete klientidega ja eriolukordades, reisiinfo ja -juhendid, liiklusnõuded ja nende täitmine, karistusseadustik, õnnetusjuhtumid);

  Kultuurielu (kultuurimälu, kultuuriürituste korraldus ja nendes osalemine, eesti filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst, kirjandusteosed ja kirjanikud, helilooming ja heliloojad);

  Vaimuelu (kirjandus, helilooming, usk, tavad ja kombed, uskumused, psühholoogiaalane nõustumine, empaatiline suhtlemine, psühholoogiaalane teave);

  Tervis ja heaolu (tervislik eluviis, haiguste ennetamine, abivajaja seisundi kirjeldamine, arstiabi, puuetega inimeste mured, halvad harjumused, õnnetusjuhtumid, meditsiinitöötaja ja patsiendi vaheline suhtlemine, meditsiinialane dokumentatsioon, ravivõimalused, kuurortravi, loomade ravimine ja varjupaigad);

  Infoühiskond (massimeedia, internet ja virtuaalmaailm, digitaalse omandi kaitse, poliitikamaastik kodu- ja välismaal, erinevad infoallikad);

  Riik ja halduspoliitika (aktuaalsed sündmused, sise- ja välispoliitika, riigi struktuur, valitsuspoliitika, haldusreformid, majandus, ettevõtlus, tööstus, põllumajandus, tehnika areng);

  Riik ja rahvas (elatustase, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, rahvuslikud hoiakud, keelepoliitika, kodaniku õigused ja kohustused, sotsiaalsed hüved, multikultuursus, identiteet, sotsiaalabi, tugisüsteem);

 Õiguskaitse (kuritegevus, kohtumenetlused, seadusandlus, haldusdokumentatsioon, notariaalne pädevus, e-riik);

  Looduskeskkond (keskkonnaprobleemid, loodushoid ja loodussäästlik tarbimine, looduskeskkonna jätkusuutlik areng, looduskaunid kohad ja turism.

Keeleteadmised:

  Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise käänded;

  Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood;

 Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed;

  Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga;

  Määrsõnad: määrsõna võrdusastmed;

  Asesõnad: asesõna käänamine;

  Kaassõnad: ees- ja tagasõnad;

  Sidesõnad;

  Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad;

  Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine; rööpvormid; rõhuliide -ki ja –gi;

  Sünonüümid ja antonüümid;

  Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine;

  Kujundlikud väljendid;

  Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad;

  Võõrsõnad;

  Kirjavahemärgistamine;

  Algustäheortograafia;

  Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg;

  Teksti stiil ja keel.

Õppemetoodika kirjeldus

 

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga.

Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist C1-tasemel.

Õppekeskkonna kirjeldus (koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

 

Meie koolituskeskuse asukoht/aadress on: Valga linn,

Vabaduse 22.

Kuid koolituskeskus WALK organiseerib koolitusi üle Eesti ja rendib selle jaoks vastavalt vajadusele mugavaid koolitusruume.

Kõikides meie õpperuumides on lauad, toolid ja arvutid kõikidele õpilastele. Kasutusel on projektor, õppeprogrammile vastavalt interneti kasutamis võimalus ning kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud koolitusmaterjalid on alati tasuta.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätestatud nõuetele.

Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti keeles.

Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppematerjalide loend

 

Põhiõppematerjal:

• „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2013

Lisaõppematerjal:

• „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“ , autorid Aino Siirak, Anneli Juhkama, Koolibri 2016

• „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari kirjastus 2018

• „Sissejuhatus tekstiõpetusse“, autor Reet Kasik, Tartu Ülikool 2007

(https://tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311343.pdf),

• „Eesti süntaks keeleõppe praktikule“, autor Krista Kerge, TEA Kirjastus, 2001

• „Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi“, autorid Ingrid Krall, Elle Sõrmus, TEA Kirjastus, 2001

• „Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega“, autor Einar Kraut, Einar Kraut, TEA Kirjastus, 2000

• “Avatud uksed”, autorid Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, TEA 2002

• “Praktiline eesti keel 11. klass”, autor Martin Ehala, Mare Kitsnik, Künnimees 2012

• “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”, autor Maie Sooneste, Varrak 2007

Mare Kitsnik. PRAKTILINE EESTI KEEL B2, C1.

Kirjastus   Künnimees, 2014

• Ajalehed: „Äripäev“, „Postimees“, „Õhtuleht“

• “Käsikäes”, autor Kristi Saarso, Integratiooni ja Migratsiooni

Sihtasutus Meie Inimesed, 2011

• „Eesti keele verbirektsioone”, autor Raili Pool, Tartu Ülikooli, 2019

• Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”

• „Mees, kes teadis ussisõnu”, autor Andrus Kivirähk, Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

 Elektrooniline õppematerjal:

• Eesti õigekeelsussõnaraamat: https://www.eki.ee/dict/qs/

• e-päevik: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea

• Eesti-vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/

• Võõrsõnade leksikon: https://www.eki.ee/dict/vsl/

• Eesti keele C1 tasemetestid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://web.meis.ee/testest/

http://www.efant.ee/std/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

http://www.kutsekeel.ee/

http://novaator.err.ee

http://postimees.ee

http://vikerraadio.err.ee

http://etv.err.ee/l/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera

 

Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)

 

Kirjalik test – Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad C1-taseme nõuetele).

Õppija ...

  saab aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;

  suudab mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;

  mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;

  oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat;

  oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada olulist, toetada oma seisukohti selgituste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega;

  saab hõlpsasti jälgida loenguid, mõttevahetusi ja väitlusi.

Suuline vestlus – Vestluse käigus sooritab õppija C1-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija ...

  väljendub ladusalt ja korrektselt kõikidel teemadel;

  valdab rikkalikku sõnavara, kasutab ka idioome ja argikeelt, oskab täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Koolikeskus Walk väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning C1-testide vähemalt 70 % sooritamist iga osaoskuse lõikes.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja.

Kui osaleja ei ole sooritanud kursuse lõpueksamit, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, kus on märgitud teemad, milles ta osales.

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardi §s 3 nimetatud nõuetele.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg

12.09.2022