Koolitaja nimi, registrikood ja andmed       

         

 

Koolituskeskus Walk (kooli pidaja mittetulundusühing Valga Arvutikeskus (registrikood: 80087434)

Aadress: Vabaduse 22, Valga linn, Valga vald, Valgamaa, 68204

Telefon (+372) 5663 4269

   E-posti: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekava nimetus (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus. 

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:

·       saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust.

·       saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest.

·       vestleb ettevalmistuseta  tuttaval teemal.

·       kirjeldab lihtsate lausetega  kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi.

·       mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge.

·       annab edasi  jutu, loetud või kuuldud teksti, kogetud sündmuse sisu.

·        koostab lihtsat teksti tuttaval teemal.

·        kirjutab isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

Õpingute alustamise tingimused (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Õpingute alustamise tingimuseks on A2 – taseme keele kursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või koolituskeskuse poolt koostatud kirjaliku ja suulise testi sooritamine. Test on sooritatud kui, testi tegija on kogunud 60% võimalikust punktisummast. Vestlus loetakse sooritatuks, kui õppija suudab arusaadavalt vastata 5 – 6 küsimustele iseenda, oma hobide, töö, elukoha jt igapäeva puudutavate teemade kohta ja esitada 3 – 4 küsimust samadel teemadel.

Testide materjale võietake keeletestide  keskkonnast. http://web.meis.ee/testest/

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva õppetöö osakaal

 

300 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu (sisuteemad auditoorsete õppetundide lõikes)

Sisuteema nimetus koos lühikirjeldusega

Auditoorsete tundide maht

B1-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida eestikeelseid tele- ja raadiosaateid, lugeda lihtsamaid ajakirjanduslikke tekste ning praktiseerida kõnekeelt eesti keele kandjatega.

Rääkimisoskuse ning eestikeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel:

1.     Tutvumine ja tutvustamine. Tiitlid. Eesti nimed. Isikuandmed. Info enda, oma pere ja kodu kohta. Oma töö, asutuse ja töökaaslaste kirjeldamine. Info edastamine ja küsimine enda ja teiste hariduse, elukutse, ameti ja huvide kohta.

8

2.     Haridus ja koolitee. Õppimisvõimalused.

8

3.     Elukutse, amet ja töö. Elukutsevalik ja sobivus. Enda ja teiste töö kirjeldus. Minu tööpäev. Tööülesanded. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Elus tehtud kärjääri- ja õppimisvalikute põhjendamine. Tulevikuplaanid.

8

4.     Teenindus ja teenindusasutused. Lahtiolekuajad, asukohad, teenuste liigid, hinnad ja raha. Sildid ja juhised. Info hankimine ja jagamine telefonis ja internetis. Pangas, postkontoris, juuksuris jm.

8

5.     Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Koduümbruse kirjeldus, kodu ja kodukoha plussid ja miinused. Majapidamine. Perekond, lähedased ja kodune elu. Koolielu ja tööelu. Eluase. Elamistingimused. Külaliste kutsumine. Viisakusvestlus. Minu päev.

7

6.     Enesetunne ja tervis. Arsti vastuvõtuajad. Apteegis. Ravimi infoleht. Enesetunde kirjeldus, kaebused. Kiirabi kutsumine. Isiklik hügieen.

7

7.     Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja sisustamise viisid, võimalused ja plaanid. Meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Sündmuste, muljete kirjeldus.

8

8.     Sisseostud ja hinnad. Info hankimine ja jagamine poodide, nende asukoha, lahtiolekuaegade kohta, kaupade, nende hinna ja maksmistingimuste kohta. Kaubad, mõõdud, suurusnumbrid. Ostude kirjeldus. Kauba hinna ja kvaliteedi võrdlus. Sooduspakkumised.

7

9.     Söök ja jook. Söögikohtade asukohad, lahtiolekuajad, hinnad. Söögi- ja joogikohtade reklaamid, nende klientuur ja stiil. Toitumisharjumused. Laua broneerimine restoranis. Menüüd ja toidu tellimine. Söögi ja joogi pakkumine. Toiduretseptid.

7

10.  Inimeste suhted ühiskonnas. Sõbrad ja sõpruskond. Rühmituse või organisatsiooni eesmärgid ja tegevused. Sündmuse kirjeldus.

8

11.  Keskkond, kohad, loodus ja ilm. Info hankimine ja edastamine piirkonna, loodusobjektide, ilmaolude kohta. Keskkonnakaitse. Oma kodukoha, selle looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldus. Piirkondade geograafia ja kultuurilised iseärasused. Ilmastik, kliima. Aastaaegade kirjeldus. Tee küsimine ja juhatamine. Ilmateade. Kaardid ja infovoldikud.

8

12.  Kultuur, keeled ja keeleõpe. Eesti kultuur. Info hankimine kultuurisündmuste kohta. Kultuuriürituse kirjeldus.

8

13.  Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Ühistransport ja liiklus. Piiriülene reisimine, piirivalve, toll. Kohtade, piirkondade, huvipunktide kirjeldamine. Reisielamuse kirjeldus. 

8

Kirjutamine:Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Info küsimine ametiasutustest. Müügikuulutuse, tööpakkumise jne koostamine. Ümbruse kirjeldus, minevikusündmuste kirjeldus. Lugemispäeviku sissekanne. Blogipostitus ürituse külastamise kohta. Kiri sõbrale reisilt. Tööpäeva kirjeldus. CV. Ametlik ja mitteametlik kiri. Kokkuvõte loetud artiklist. Lühiettekanne.

Sõnavara:Ülaltoodud kõnearendusteemade sõnavara. Sünonüümid ja antonüümid.

Grammatika: Käändsõnad: käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine. Liitsõnade moodustamine ja käänamine. Tegija- ja teonimi. Omadussõnade võrdlusastmed. Põhi- ja järgarvud. Ortograafia põhireeglid. Hääldus. Tegusõna: pööramine olevikus,

liht-, enne- ja täisminevikus. Tuleviku väljendamine. Ma- ja da-infinitiivi, kesksõnade kasutamine, ühend- ja väljendtegusõnad; kindel, käskiv ja kaudne kõneviis; umbisikuline tegumood. Sõnade järjekord lauses. Määrsõnad ja kaassõnad. Sidesõnad. Kirjavahemärkide kasutus – sissejuhatus. Küsisõnad.

100

Auditoorseid tunde KOKKU:

200

Õppemetoodika kirjeldus

 

Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded.

Õppimise käigus omandatakse algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt käsitletavatele teemadele. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvat tööd kui ka rühmatööd). Sisaldab ka põhimõistete tutvustamist. Oluline on lugemis- ja kuulamisoskuste arendamine.

Õppekeskkonna kirjeldus (koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

 

Meie koolituskeskuse asukoht/aadress on: Valga linn, Vabaduse 22.

Kuid koolituskeskus WALK organiseerib koolitusi üle Eesti ja rendib selle jaoks vastavalt vajadusele mugavaid koolitusruume.

Kõikides meie õpperuumides on lauad, toolid ja arvutid kõikidele õpilastele. Kasutusel on projektor, õppeprogrammile vastavalt interneti kasutamis võimalus ning kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud koolitusmaterjalid on alati tasuta.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätestatud nõuetele.

Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti keeles.

Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppematerjalide loend

 

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

Põhiõppematerjal:

• „E nagu Eesti“. Eesti keele õpik algajatele, autorid Mall Pesti, Helve Ahi. Kiri-Mari Kirjastus OÜ 2016.

• „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut, ImmiSoft 2015.

• “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut, ImmiSoft 2015.

Lisaõppematerjal:

• „Tere taas! Eesti keele õpik A2 – B1 (B2)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark OÜ 2019.

• Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) (https://www.keeletee.ee/)

Elektrooniline õppematerjal:

• Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/

http://web.meis.ee/testest/

http://www.efant.ee/std/

 • https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid

 • http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

 • https://www.laulud.ee/

http://www.kutsekeel.ee/

Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)

 

Kirjalik lõputest – Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad B1-taseme nõuetele).

Õppija

• saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;

• saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;

• koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;

kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

Suuline vestlus – Vestluse käigus sooritab õppija B1-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija ...

• saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;

oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Koolikeskus Walk väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnitus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80%  õppetundide ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õppeväljundid.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja.

Kui osaleja ei ole sooritanud kursuse lõpueksamit, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, kus on märgitud teemad, milles ta osales.

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardi  §s 3 nimetatud nõuetele.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus     

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg

29.08.2022