Koolitaja nimi, registrikood ja andmed       

         

 

Koolituskeskus Walk (kooli pidaja mittetulundusühing Valga Arvutikeskus (registrikood: 80087434)

Aadress: Vabaduse 22, Valga linn, Valga vald, Valgamaa, 68204

Telefon (+372) 5663 4269

   E-posti: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekava nimetus (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus. 

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Koolituse lõpuks õppija:

·     saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).

·     väljendab end arusaadavalt igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

·     kirjeldab lihtsate fraaside ja lausete abil oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

·     kasutades baassõnavara, mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

Õpingute alustamise tingimused (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Õppija on omandanud algsed keeleteadmised , nt läbides ja lõpetades mõnes keelte koolis või meie arvutikeskuses Walk eesti keele A1- taseme kursuse. Enne õpingute alustamist võib toimuda firmasisene test, mida võib sooritada arvutikeskuse leheküljel, et leida õppijale sobivaima tasemega kursus. Testide materjale võietake keeletestide  keskkonnast. http://web.meis.ee/testest/

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva õppetöö osakaal

 

300 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu (sisuteemad auditoorsete õppetundide lõikes)

Sisuteema nimetus koos lühikirjeldusega

Auditoorsete tundide maht

1        Endast ja teistest rääkimine: isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja faktiteave; enda tutvustamine ja teiste esitlemine; välimus ja iseloom; perekond, kodu ja töö; haridus, elukutse, hobid ja huvid.

8

Haridus: haridus ja koolielu; kooliaeg või õppimine; koolieelistused; edasiõppimine; õpitulemused.

8

1.       Elukutse, amet ja töö: amet ja töökoht; elukutse ja töökoht; tööpäev; tööülesanded.

8

2.       Teenindus: teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenused ja hinnad; põhiteenused; toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm; teenuste eest tasumine; teenusetutvustused, juhendid ja sildid.

8

3.       Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodukoht ja selle ümbrus; pereelu; majapidamine ja kodusisustus; olmetingimused Eestis ja väljaspool Eestit; külaliste kutsumine; minu päev; minu lähedased.

7

4.       Enesetunne, tervis ja heaolu: halb enesetunne ja arsti vastuvõtuajad; minu ja minu lähedaste terviseseisund; apteegist ostmine, käsimüügiravimid ja ravimi infolehe faktiteave.

7

5.       Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: huvid, hobid ja vaba aja veetmine; liikumisharrastused, muusika maitsed ja lugemisharjumused; minu huvialad; faktiinfo (kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihind jmt); meelelahutusüritused ja sünnipäeva tähistamine; meelelahutus- või kultuuriüritusele kutsumine.

8

6.       Sisseostud, hinnad: poodide asukoht ja lahtiolekuajad; kaupade kogus, mõõdud, suurusnumbrid ja hinnad; tarbekaup; ostud ja kvaliteet; müüjalt või klienditeenindajalt abipakkumine; ostu eest tasumine.

7

7.       Söök ja jook: igapäevased toitumisharjumused; söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad ja hinnaklass; restoranis laua broneerimine; menüü põhjal söögi ja joogi tellimine; toitlusasutuses tasumine; päevapakkumised; söögilauas söögi ja joogi pakkumine ja palumine; retseptide ümberkirjutamine.

7

8.       Inimeste suhted ühiskonnas: sõnumite ja teadete jätmine ja edastamine; inimeste kirjeldamine nii välimuselt kui muudelt omadustelt.

8

9.       Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha asukoht; tee küsimine ja juhatamine; ilmateated ja ilma kirjeldamine; loomad, linnud ja taimed.

8

10.    Kultuur ja keeled, keelte õppimine: kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad; kultuurisündmused; minu keeleoskused ja praktiseerimisvõimalused.

8

11.    Reisimine, transport, vaatamisväärsused: ühistranspordi sõiduplaanid ja reisid; sõidupileti ostmine ja sõidu sihtpunkt; tee küsimine ja juhatamine; ühistranspordi kasutamine; vaatamisväärsused; hotellis toa broneerimine; puhkusereisilt postkaardi kirjutamine; reisiteenuste eest tasumine.

8

KEELETEADMISED

• Eesti tähestik. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud. Heliliste, helitute häälikute ning häälikuühendite hääldamine. Hääldamise erinevused eesti ja vene keeles.

• Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus (jaatav ja eitav vorm), täismineviku kasutamine; tegusõna kõneviisid: kindel, tingiv, käskiv; tegusõna põhivormid ja neist tuletatavad vormid; ma-, da- infinitiivi kasutamine.

• Eesti keele käänded: põhikäänded ja käänete moodustamise süsteemi loomine. Kohakäänded,nende küsimused ja kasutamine: seostamine tegusõnadega “tulema, minema, käima” ja kaassõnadega. Nimisõna käänete moodustamine ainsuses (nimetav, omastav, osastav, lühike sisseütlev) ja mitmuse nimetavas. Teiste ainsuse käänete moodustamine ja kasutamine.

• Isikuliste ja küsivate asesõnade käänamine.

• Omadussõna võrdlusastmed.

• Arvsõnad. Põhiarvsõnade ja järgarvsõnade kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Osastava kasutamine koos sihilise tegusõnaga. Aastaarvu ja kuupäeva kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?

• Õpitavate verbide rektsioon: käima kus?, mängima mida?, küsima kellelt?, aitama keda? jm.

• Küsilausete moodustamine küsisõnadega: Kas? Kes? Mis? Kus? Millal? Kes mida teeb/mida tegi? Kes/mis on missugune?

• Lauseõpetus: sõnade järjekord lauses (lihtlause).

• Õigekiri: vene pärisnimede, riikide ja linnade nimetuste kirjutamine eesti keeles.

• Eluloo kirjutamine, isikliku ankeedi ja teiste dokumentide täitmine, õnnitlustekstide kirjutamine, lühiteadete ja kirjade kirjutamine.

100

Auditoorseid tunde KOKKU:

200

Õppemetoodika kirjeldus

 

Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded.

Õppimise käigus omandatakse algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Kursuse läbimisel pööratakse tähelepanu nii lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- kui ka kuulamisoskuse arendamisele.

Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt olukorrale, teemade kontekstis. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvalt tööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi).

Sisaldab ka põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisel.

Õppekeskkonna kirjeldus (koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

 

Meie koolituskeskuse asukoht/aadress on: Valga linn, Vabaduse 22.

Kuid koolituskeskus WALK organiseerib koolitusi üle Eesti ja rendib selle jaoks vastavalt vajadusele mugavaid koolitusruume.

Kõikides meie õpperuumides on lauad, toolid ja arvutid kõikidele õpilastele. Kasutusel on projektor, õppeprogrammile vastavalt interneti kasutamis võimalus ning kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud koolitusmaterjalid on alati tasuta.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätestatud nõuetele.

Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti keeles.

Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppematerjalide loend

 

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

Põhiõppematerjal:

• „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”, autorid Mall Pesti, Helve Ahi ( www.enagueesti.ee).

KIRI-MARI KIRJASTUS 2015.

• „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.1“, autor Ülle Rannut. Immisoft 2015.

• „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.2“, autor Ülle Rannut. Immisoft 2015.

Lisaõppematerjal:

• „Tere jälle! Eesti keele õpik A1 - A2 (B1)“, autorid Merge Simmul,

Inga Mangus. Kirjatark 2019.

• Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/)

• Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2):

(www.keeleklikk.ee)

• Õpetajate koostatud lisamaterjalid

Elektrooniline õppematerjal:

www.eki.ee

http://web.meis.ee/testest/

www.efant.ee

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)

 

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust. Kuulamistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil. Lugemistestides on vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma pere reisimisest, oma õpingutest ja tööelust.

Kirjutamine – kirjutab lihtsaid lühitekste, ankeete, lihtsa CV, küsib e-kirja teel lisateavet teenindusasutusest

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Koolikeskus Walk väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnitus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80%  õppetundide ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õppeväljundid.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja.

Kui osaleja ei ole sooritanud kursuse lõpueksamit, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, kus on märgitud teemad, milles ta osales.

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardi §s 3 nimetatud nõuetele.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus     

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg   

29.08.2022