Kõik koolitust läbiviivad lektorid peavad omama vähemalt üks nendest punktidest:

  1. kõrgharidust;
  2. kutseharidust;
  3. andragoogi II taseme (või kõrgema taseme) kutsetunnistust;
  4. täiskasvanute koolitaja, tase 5 (või kõrgema taseme) kutsetunnistust;
  5. informaatika õpetaja või infotehnoloogia õpetaja kursuste/mooduli läbimise tunnistust/dokumenti (kursused/moodul peavad olema läbitud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses).

 Kui lektori diplom on välja antud välisriigis, siis tuleb pakkumusele lisada Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang haridust tõendavale dokumendile. NSV Liidu territooriumil enne 20.08.1991 omandatud kvalifikatsiooni kohta, mille vastavus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega nr 120, ei pea Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangut esitama.

Kõik koolitust läbi viivad lektorid peavad perioodil 2013 jaanuar kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani olema läbi viinud kas Microsoft Office, OpenOffice või LibreOffice põhiprogrammi(de) kasutamise grupikoolitusi eesti keeles kokku vähemalt 120 akadeemilist tundi.