Juhendaja peab oskama koostada korrektses eesti keeles kandideerimisdokumente ning suutma juhendada ja suunata osalejate kandideerimisdokumentide koostamist, vajadusel protsessi läbi tegema koos osalejatega. Lisaks peab juhendaja olema võimeline suhtlema tööandjatega eesti keeles ja juhendama tööharjutusel osalejaid tööandjatega eesti keeles suhtlemisel. Peab suutma analüüsida eesti keelseid tööpakkumisi vastavalt tööharjutusel osaleja profiilile, et leida osaleja jaoks sobivad tööpakkumised ning peab oskama läbi mängida tööintervjuud eesti keeles ning orienteeruma eesti keelses inforuumis.

Tööharjutuse juhendajal peab olema vähemalt üks nendest punktidest:

  1. kõrgharidus sotsiaaltöö, psühholoogia või kasvatusteaduste erialal (välja arvatud alushariduse pedagoogika ning koolieelne pedagoogika ja psühholoogia)
  2. muu kõrgharidus ja vähemalt 160 tunnine pedagoogika alane täiendkoolitus (kõrgharidust andvas/võimaldavas õppeasutuses)
  3. andragoogi või täiskasvanute koolitaja kutse ja perioodil 2011. a kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani vähemalt kaheaastane (24 kuud) töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas*
  4. muu kõrgharidus ja perioodil 2011. a kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani vähemalt kaheaastane (24 kuud) töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas*.

*Sotsiaaltöö alase töökogemuse all peetakse silmas tegevust, millega ennetatakse, vähendatakse või leevendatakse inimes(t)e sotsiaalprobleeme. Konkreetsemalt tähendab see tööd, mis aitab inimesel iseenda ja ühiskonnaga toime tulla ja seeläbi enda elukvaliteeti parandada. Näiteks: juhtumikorralduslik sotsiaaltöö, kogukonnatöö, nõustamine individuaalselt ja gruppides, sotsiaalhoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon, töö pikaajaliste töötute sihtgrupiga, tööharjutuse läbiviimine jne. Sotsiaaltöö alaseks töökogemuseks ei loeta erinevate üld- või erialaoskuste koolituste läbiviimist.

Tööharjutuse juhendajal peab olema alates 2013. a kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani vähemalt kolme kuuline tööotsingualase nõustamise (individuaalselt või grupis) või tööotsingualase koolitamise kogemus. Tööotsingualase nõustamise või tööotsingualase koolitamise kogemuse all peetakse silmas vabade töökohtade otsimise erinevate allikate tutvustamist ja kasutamist; kandideerimiseks vajalike dokumentide (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri) koostamise juhendamist; tööle kandideerimise praktilist harjutamist (töösoovist teada andmine, esmase kontakti loomine tööandjaga, töövestluse läbimängimine jms).